Cybersource card type codes

Yini isigameko

Unicef inclusive education

Yini isigameko

Lewer vir honde

kafushane isigameko esaholela…) abahlolwa kule mibuzo bebekhombisa ukuyiqonda imibuzo kodwa bengenalo ikhono noma indlela yokuyiphendula. Igama eliyinkinga, 'imbangela kanye nesigameko esiholele… (g) Imibuzo 7.3, 9.3, 11.3, 13.3 /17.3, 19.3 no 21.3 (amanoveli/umdlalo-yikuphi